Uuden ajan energiayhtiö

2.3.2023

ILMOITUS KONKURSSIVALVONNASTA

 LUE ILMOITUS TÄSTÄ LINKISTÄ >>

_____________________________________________________________________________________________

21.10.2022

TIEDOTE LASKUREKLAMAATIOSTA JA SAATAVIEN ILMOITTAMISESTA

LUE TIEDOTE TÄSTÄ LINKISTÄ >>

_____________________________________________________________________________________________

22.9.2022

TIEDOTE KARHU VOIMA OY:N KONKURSSISTA

Konkurssin tiedot
Karhu Voima Oy (Y-tunnus 2769659–7, ”Velallisyhtiö”) on asetettu konkurssiin 22.9.2022 annetulla Kymenlaakson käräjäoikeuden päätöksellä asiassa K 22/48401. Konkurssipesän pesänhoitajaksi on määrätty asianajaja Robert Peldán Borenius Asianajotoimisto Oy:stä.

Pyyntö ilmoittaa Karhu Voima Oy:ltä olevat saatavat konkurssihallinnolle
Pesäluettelon laatimista varten velkojia pyydetään kirjallisesti ilmoittamaan konkurssipesälle saatavansa Velallisyhtiöltä. Saatavailmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:
1) Saatavan pääoma;
2) Saatavan peruste riittävästi yksilöitynä; ja
3) Velkojan nimi ja yhteystiedot sekä osoite, johon mahdolliset yhteydenotot voi jatkossa osoittaa.

Tiedot saatavista pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen karhuvoima@borenius.com tai kirjeitse Borenius Asianajotoimisto Oy:n osoitteeseen Eteläesplanadi 2, 00130 Helsinki. Pyydämme teitä olemaan yhteydessä konkurssipesään ensisijaisesti sähköpostitse. Valitettavasti Velallisyhtiön suuren asiakasmäärän takia vastauksessa tulee olemaan viivettä. Tulemme erikseen olemaan yhteydessä konkurssipesälle saataviaan ilmoittaneisiin tahoihin, mikäli meillä on kysyttävää kyseisen tahon ilmoituksesta.

Energiaviraston tiedote
Energiavirasto on julkaissut internet-sivuillaan kattavan ohjeistuksen siitä, mitä Velallisyhtiön asiakkaan tulee tehdä, jotta asiakkaan sähköntoimitus ei katkea.

Linkki Energiaviraston tiedotteeseen.
Kyseinen Energiaviraston yksityiskohtainen ohjeistus Velallisyhtiön asiakkaille on myös tämän tiedotteen liitteenä.

Konkurssimenettelyn eteneminen
Konkurssimenettelyn kestosta tai siitä, onko Velallisyhtiön konkurssissa varoja jaettavaksi velkojille mahdollisina jako-osuuksina, ei voida vielä tässä vaiheessa antaa arviota. Pesänhoitajan tulee konkurssilain mukaan laatia pesäluettelo Velallisyhtiön varoista ja veloista sekä velallisselvitys Velallisyhtiön konkurssia edeltäneestä toiminnasta kahden kuukauden kuluessa konkurssin alkamisesta eli 22.11.2022 mennessä. Pesäluettelon ja velallisselvityksen laatimiselle voidaan hakea lisäaikaa, jos Velallisyhtiön varallisuusasemasta ja velkatiedoista ei saada tarvittavaa selvitystä kahden kuukauden määräajassa.

Pesäluettelon ja velallisselvityksen valmistumisen jälkeen pesänhoitaja arvioi, jatkuuko konkurssimenettely vai tulisiko konkurssimenettely määrätä raukeamaan varojen puutteen takia.

On myös mahdollista, että tuomioistuin päättää konkurssiasiamiehen esityksestä, että konkurssi jatkuu julkisselvityksenä, jos sitä voidaan pitää perusteltuna konkurssipesän varojen vähäisyyden sekä velalliseen kohdistuvien selvitystarpeiden tai muun erityisen syyn vuoksi. Tällöin konkurssimenettelyä ei määrätä raukeamaan, vaan konkurssimenettely jatkuu julkisselvityksenä. Julkisselvityksessä päätöksentekijä on velkojien sijasta konkurssiasiamies.

Konkurssiasiamiehen toimiston internet-sivuilla on kattavasti tietoja konkurssimenettelyn etenemisestä. Pyydämme teitä halutessanne tutustumaan sivustolla oleviin tietoihin.
Linkki sivustolle on:
https://www.konkurssiasiamies.fi/fi/index/konkurssijayrityssaneeraus/shzygofik.html#

Tiedoksi, että tilastollisesti jako-osuudet suomalaisissa konkursseissa ovat 0–10 prosenttia velkojan saatavan pääoman määrästä, vaikka konkurssimenettely jatkuisi täysimittaisena konkurssimenettelynä. Alle 50,00 euron jako-osuuksia ei makseta. Yleisesti ottaen noin kaksi
kolmasosaa konkurssimenettelyistä raukeaa kokonaan varojen puutteeseen eikä velkojille kerry tällöin lainkaan jako-osuutta.

Yhteystiedot
Voitte olla yhteydessä konkurssihallintoon sähköpostitse osoitteella karhuvoima@borenius.com.

Kouvolassa, 22. päivänä syyskuuta 2022
Robert Peldán
asianajaja, varatuomari, MBA, Helsinki
Karhu Voima Oy:n konkurssipesän pesänhoitaja

LIITE  Energiaviraston ohjeistus Karhu Voima Oy:n asiakkaille